Due Dilligence sobre les possibles responsabilitats personals dels Administradors i/o apoderats d'empresa

La importància dels Incoterms en les compravendes internacionals

Gràcies a la internacionalització de les empreses és possible intercanviar mercaderies i serveis amb tercers països, lo qual fomenta que l’economia mundial segueixi en constant desenvolupament.   Aquests intercanvis entre mercantils sempre han d’anar reforçats d’un contracte de compravenda internacional on s’hi hauran d’incloure aspectes clau, com ara: qui s’encarregarà d’embalar la mercaderia, de carregar-la,…

Dret Públic

La presentació d’Ofertes fora de termini i l’emprempta electrònica

La Llei de Contractes del Sector Públic exigeix ​​que les ofertes dels licitadors siguin presentades en temps i forma, complint amb els requisits establerts pels respectius plecs de clàusules administratives. En aquest context, el propi ritme de treball de les empreses licitadores provoca sovint que la preparació i presentació de les diferents ofertes per participar…

Dret Públic

De la presentación de ofertas fuera de plazo y de la utilización de la huella electrónica

La Ley de Contratos del Sector Público exige que las ofertas de los licitadores sean presentadas en tiempo y forma, cumpliendo con los requisitos establecidos por los respectivos pliegos de cláusulas administrativas. En este marco, el propio ritmo de trabajo de las empresas licitadoras provoca que la preparación y presentación de las distintas ofertas para…

Due Dilligence sobre les possibles responsabilitats personals dels Administradors i/o apoderats d'empresa

APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PLAN DIRECTOR URBANÍSTICO DE REVISIÓN DE SUELOS NO SOSTENIBLES DEL LITORAL DE GIRONA

En fecha de 15 de febrero de 2021 se ha publicado en el DOGC núm. 8341 el Acuerdo de la Comisión Territorial de Catalña en virtud del cual se aprueba definitivamente el Plan Director Urbanístico de revisión de suelos no sostenibles del litoral de Girona (“PDU”).   El PDU tiene como objetivo general la evaluación…