Due Dilligence sobre les possibles responsabilitats personals dels Administradors i/o apoderats d'empresa

La importància dels Incoterms en les compravendes internacionals

Gràcies a la internacionalització de les empreses és possible intercanviar mercaderies i serveis amb tercers països, lo qual fomenta que l’economia mundial segueixi en constant desenvolupament.   Aquests intercanvis entre mercantils sempre han d’anar reforçats d’un contracte de compravenda internacional on s’hi hauran d’incloure aspectes clau, com ara: qui s’encarregarà d’embalar la mercaderia, de carregar-la,…

Dret Públic

La presentació d’Ofertes fora de termini i l’emprempta electrònica

La Llei de Contractes del Sector Públic exigeix ​​que les ofertes dels licitadors siguin presentades en temps i forma, complint amb els requisits establerts pels respectius plecs de clàusules administratives. En aquest context, el propi ritme de treball de les empreses licitadores provoca sovint que la preparació i presentació de les diferents ofertes per participar…

Dret Públic

De la presentación de ofertas fuera de plazo y de la utilización de la huella electrónica

La Ley de Contratos del Sector Público exige que las ofertas de los licitadores sean presentadas en tiempo y forma, cumpliendo con los requisitos establecidos por los respectivos pliegos de cláusulas administrativas. En este marco, el propio ritmo de trabajo de las empresas licitadoras provoca que la preparación y presentación de las distintas ofertas para…

Due Dilligence sobre les possibles responsabilitats personals dels Administradors i/o apoderats d'empresa

APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PLAN DIRECTOR URBANÍSTICO DE REVISIÓN DE SUELOS NO SOSTENIBLES DEL LITORAL DE GIRONA

En fecha de 15 de febrero de 2021 se ha publicado en el DOGC núm. 8341 el Acuerdo de la Comisión Territorial de Catalña en virtud del cual se aprueba definitivamente el Plan Director Urbanístico de revisión de suelos no sostenibles del litoral de Girona (“PDU”).   El PDU tiene como objetivo general la evaluación…

Due Dilligence sobre les possibles responsabilitats personals dels Administradors i/o apoderats d'empresa

APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLA DIRECTOR URBANÍSTIC DE REVISIÓ DELS SÒLS NO SOSTENIBLES DEL LITORAL GIRONÍ

En data 15 de febrer de 2021 s’ha publicat al DOGC núm. 8341 l’Acord de la Comissió de Territori de Catalunya en virtut del qual s’aprova definitivament el Pla director urbanístic de revisió dels sòls no sostenibles del litoral gironí (“PDU”).   El PDU té per objectiu general l’avaluació d’aspectes bàsics de desenvolupament sostenible de:…

Urbanisme

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA ADMINISTRACIÓN DERIVADA DE LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS RESTRICTIVAS: INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS

Desde la finalización del estado de alarma decretado por el Real Decreto 463/2020, las Administraciones públicas i, en concreto, las Administraciones autonómicas, han aprobado diversas normas y acuerdos que han supuesto una limitación en el ejercicio de actividades y la libertad de circulación, con el consiguiente aumento de las cifras de paro y negocios cerrados…

Urbanisme

RESPONSABILITAT PATRIMONIAL DE L’ADMINISTRACIÓ DERIVADA DE L’ADOPCIÓ DE MESURES RESTRICTIVES: INDEMNITZACIONS PER DANYS I PERJUDICIS

Des de la finalització de l’estat d’alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, les Administracions publiques i, en concret, les Administracions autonòmiques, han aprovat diverses normes i acords que han suposat una limitació a l’exercici d’activitats i llibertat de circulació, amb el consegüent augment de les xifres d’atur i negocis tancats o en vies de tancament.…

Due Dilligence sobre les possibles responsabilitats personals dels Administradors i/o apoderats d'empresa

L’obligació del carregador contractual i el transportista efectiu de formalitzar un document de control administratiu

Amb l’entrada en vigor de la Llei 15/2009, d’11 de novembre, del Contracte de Transport Terrestre de Mercaderies, va incrementar la necessitat de determinar els subjectes que intervenen a la cadena contractual del transport, així com d’esclarir i delimitar les responsabilitats de cada part, incloent els intermediaris, exigint-los a aquests últims l’obligació de contractar en…